Thursday, July 2, 2009

Shirdi Sai Baba Chalisa in Telugu.

Share Author: Manisha.Rautela.Bisht on 11:07 AM

Dear all ,
Today I am happy to share with you all Shirdi Sai Baba Chalisa in Telugu script for first time through this Baba's blog .Devotees can download it and take its print our easily now .Shri Rama Rao ji has again done it .In very short span of time he typed the whole Sai Chalisa in Telugu for all Sai devotees who were searching for Shri Sai Baba Chalisa .My heartfelt thanks to Rama Rao Ji who has made this possible.Jai Sai Ram .At the feet of my Sathguru Sai Manisha Rautela Bisht.
............................................................

Shri Shirdi Sai Baba Chalisa in Telugu


సాయినాథ చాలీసా(తెలుగు)

1)జయ సాయినాథ పరాత్పర రూపా
జయ షిరిడీశ చిన్మయ రూపా

2)తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియదు
కులమత వివరములసలే తెలియవు

3)దర్శనమిచ్చె ను బాల ఫకీరుగా
భావనకందని భగవంతునిగా

4)మహాల్సాపతి మది పిలచిన దైవము
షిరిడీ పురమున వెలసిన దైవం

5)గుఱ్ఱము జాడ తెలిపినందుకు
నీరూ నిప్పు చూపిన తీరుకు

6)చాంద్ పాటి ల్ అచ్చెరువొందెను
భక్తు నిగా శరణాగతి వేడెను

7)రవితేజస్సును కలిగిన యోగీ
రాగ ద్వేషములు లేని విరాగీ

8)చంద్రుని బోలిన చక్కని సాయి
చల్లని దీవెన ఇచ్చును హాయి

9)యోగిరూపధర హే మహిమాన్విత
పావన చరిత ఋషి జన సేవిత

10)భక్త జనావన హృదయ విహారీ
భవభయహారీ కఫ్నీ ధారీ

11)భగవద్గీతకు భాష్యము చప్పెను
ఖురాను పదముల అర్ధము చెప్పెను

12)నరనరాలను శుధ్ధి పరచెను
ఖండ యోగమున ఘనుడని చాటెను

13) గురు కటాక్షమును పొందిన ఘనుడు
సద్గురువై దయ చూపే ఘనుడు

14) అన్నదాతా హే అభయ ప్రదాతా
ఆశ్రితులకు ఆనంద ప్రదాతా

15) ఆశాపాశము లేని పవిత్రుడు
అగణిత గుణగణ దివ్య చరిత్రుడు

18) భక్త రక్షణ దీక్షావ్రతుడు
భుక్తి ముక్తి ఇచ్చే దేవుడు

19) మృతుడై మళ్ళీ జీవముపొందెను
మాధవ మహిమను మహిలొ చూపెను

20) నీళ్ళతోవెలిగె దీప కాంతులు
నివ్వెర పోయిరి షిర్డీ ప్రజలు

21) పంచభూతముల అధి దేవతవు
భూత భేతాళ నిరోధకుడవు

22) బిక్షమడిగెను తన భక్తులను
కర్మ ఫలితములను తనకిమ్మనెను

23) కుష్టు రోగమే కనుమరుగాయెను
భాగోజీ నీ దాసుడాయెను

24) బాయిజా మాతకు మోక్ష దాతవు
తాత్యా కేమో ప్రాణ దాతవు

25) శ్యామా నమ్మిన హితుడవు నీవే
రాధామాయికి స్వామివి నీవే

26) చందోర్కరుడే నీ దరి చేరెను
దాసగణుడు నీ ఘనతను చాటెను

27) గౌలిబువాకు విఠల దేవుడవు
ఖోజోకరునకు దత్త దేవుడవు

28) బాంద్రవనితకు నీవే గణపతి
నిమోన్కరునకు నీవే మారుతి

29) రాముడే నీవని డాక్టరు చెప్పెను
సత్య దేవుడని గణుడు పలికెను

30) మేఘా నమ్మిన శివుడవు నీవే
ఫాల్కే నమ్మిన అల్లా నేవే

31) సకల దేవతా రూపము నీవే
సకల చరా చర జగత్తు నీవే

32) యోగ శక్తి తో వెలిగించిన ధుని
పాపాలను కాల్చేసే పావని

33) మైనాతాయిని రక్షించినది
ఇహపరాలకు ఔష ధమైనది

34) భక్తుల కిచ్చెను బాబా ఊది
ధుని అందించిన దివ్య విభూది

35) గోధుమ పిండితో కలరా ఆగెను
అన్నాసాహెబు అచ్చెరువొందెను

36) బాబా లీలలు కధగా వ్రాసెను
హేమాద్రిపంత్ అని బిరుదు పొందెను

37) మసీదు మారెను ద్వారకా మాయిగా
మహిలోవెలిగెను పుణ్య తీర్ధముగా

38) సమాధి కోవెల బూటీ కట్టెను
ఆశ్రితులకు అది అభయము నిచ్చును

39)అందమైన సమ్మోహన మూర్తీ
సచ్చిదానంద చిన్మయ మూర్తీ

40) జైజై జై ..అను దివ్య కీర్తనలు llజైll
భక్తులు పాడే నాల్గు హారతులు

41) ఈ చాలీసా సాయీశునిది
సుఖ సంపదలను అందిచేది

42) రాజేంద్రుని మదిలో పలికించెను
తన లీలగా భక్తులకు అందించెను llజయ ll

43)మానవ రూపము దాల్చిన ఈశా
మంగళ కరుడగు షిర్డీశా

44) సదా.. హృదయ మందిరమున నిలిచే
సామరూపధర సాయిశా

Loading
<>

If you enjoyed this post and wish to be informed whenever a new post is published, then make sure you subscribe to my regular Email Updates. Subscribe Now!


Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Have any question? Feel free to ask.

~श्री सच्चिदानंद सदगुरू श्री साईनाथ महाराज की जय~ श्री साई बाबा के ग्यारह वचन : १.जो शिरडी आएगा ,आपद दूर भगाएगा,२.चढ़े समाधी की सीढी पर ,पैर तले दुःख की पीढ़ी पर,३.त्याग शरीर चला जाऊंगा ,भक्त हेतु दौडा आऊंगा,४.मन में रखना द्रढ विश्वास, करे समाधी पुरी आस५.मुझे सदा ही जीवत जानो ,अनुभव करो सत्य पहचानो,,६.मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताये ७.जैसा भाव रहे जिस मनका, वैसा रूप हुआ मेरे मनका,,८.भार तुम्हारा मुझ पर होगा ,वचन न मेरा झूठा होगा ९ आ सहायता लो भरपूर, जो माँगा वो नही है दूर ,१०.मुझ में लीन वचन मन काया ,उसका ऋण न कभी चुकाया,११ .धन्य -धन्य व भक्त अनन्य ,मेरी शरण तज जिसे न अन्य~श्री सच्चिदानंद सदगुरू श्री साईनाथ महाराज की जय~
Leave Your Message.
 

About Author.

I feel I am like a river, having my own course, stream and flow but the final destiny is to be one with the boundless ocean of my Sathguru Shirdi Sai Baba.

Amidst all the worldly rituals I am performing,I do not dare to loose sight of my Sainath. He is the sole driving force, the guide and the Supreme master.

The strings of my life are in his hand,I am just a puppet at His Holy Feet.
Read View My Complete Profile.
Related Posts with Thumbnails

Bookmark.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on StumbleUpon
Share on Delicious
Share on Digg
Bookmark on Google
Email Receive Email Updates
If you like what you are reading, mention this in your post or link to this site by copying-pasting this HTML code into your own blog/website.
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 South Africa License.Best Viewed in 1024 x 768 screen resolution © All Rights Reserved, 2009-2010 .